• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عبدالباسط

یونس
تبیان

یونس
تلاوت مجلسی سوره یونس توسط استاد عبدالباسط (00:26)
|
130 KB
|
18990
|
8
|
-37
+62
|
00':00''

زمر
تبیان

زمر
تلاوت مجلسی سوره زمر آیه 36 با صدای استاد عبدالباسط (00:38)
|
74 KB
|
8477
|
5
|
-9
+23
|
00':00''

حمد، بقره و تكویر
تبیان

حمد، بقره و تكویر
قرائت مجلسی سوره‌های حمد و بقره آیات 1 تا 5 و تکویر با صدای «عبدالباسط محمد عبدالصمد» (58:53)
|
5.39 MB
|
54336
|
129
|
-38
+133
|
00':00''

مریم، طارق، فجر، بلد
تبیان

مریم، طارق، فجر، بلد
قرائت مجلسی سوره‌های «مریم، طارق، فجر، بلد، ضحی، انشراح و تین» با صدای «استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد»
|
5.31 MB
|
25656
|
14
|
-32
+73
|
00':00''

تکویر، طارق، غاشیه، بلد، شمس، ضحی، تین، توحید، فلق، ناس، حمد و بقره
تبیان

تکویر، طارق، غاشیه، بلد، شمس، ضحی، تین، توحید، فلق، ناس، حمد و بقره
قرائت مجلسی سوره های تکویر، طارق، غاشیه، بلد، شمس آیات 1 الی 8 و ضحی، تین، توحید، فلق، ناس، حمد و بقره آیات 1 الی 5 با صدای عبدالباسط (1:02:19)
|
5.7 MB
|
28073
|
25
|
-26
+95
|
00':00''

ق، غاشیه، فجر، فرقان، بلد و نصر
تبیان

ق، غاشیه، فجر، فرقان، بلد و نصر
تلاوت مجلسی عبدالباسط پیرامون سوره های ق آیات 31 تا آخر و غاشیه، فجر و فرقان آیات 58 تا آخر و بلد و نصر (52:39)
|
4.82 MB
|
8949
|
3
|
-4
+9
|
00':00''

قمر، الرحمن و شمس
تبیان

قمر، الرحمن و شمس
تلاوت مجلسی استاد مرحوم عبدالباسط؛ سوره های «قمر آیات 49 تا آخر و الرحمن آیات 1 تا 27 و سوره‌های شمس، تین و حشر آیات 19 تا آخر و تكویر و فجر 27 تا آخر»(51:55)
|
4.75 MB
|
23203
|
15
|
-24
+88
|
51':55''

مریم، طارق، فجر، بلد، ضحی، انشراح و تین
تبیان

مریم، طارق، فجر، بلد، ضحی، انشراح و تین
قرائت مجلسی سوره مریم آیات 1 الی 36 و سوره های طارق، فجر، بلد، ضحی، انشراح و تین توسط عبدالباسط (58:00)
|
5.31 MB
|
10131
|
4
|
-10
+13
|
00':00''

بقره، فلق، ناس، حمد، نصر و توحید
تبیان

بقره، فلق، ناس، حمد، نصر و توحید
قرائت مجلسی سوره های بقره آیات 252 تا 274 و فلق، ناس و حمد و نصر و توحید با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد (1:01:31)
|
5.63 MB
|
8728
|
1
|
-6
+11
|
00':00''

ابراهیم ، توحید ، فلق ، ناس و حمد
تبیان

ابراهیم ، توحید ، فلق ، ناس  و حمد
تلاوت مجلسی استاد عبدالباسط پیرامون سوره های ابراهیم آیات 10 الی 41 و توحید، فلق، ناس و حمد (51:12)
|
4.68 MB
|
6718
|
3
|
-5
+13
|
00':00''

مائده، نبأ، شمس ، حجر و غاشیه
تبیان

مائده، نبأ، شمس ، حجر و غاشیه
قرائت مجلسی سوره های مائده آیات 20 تا 35 و نبأ آیات 31 تا آخر و شمس و حجر آیات 85 تا آخر و غاشیه توسط عبدالباسط (56:09)
|
5.14 MB
|
7891
|
4
|
-8
+20
|
00':00''

هود ، قیامت، واقعه، نبأ و انفطار
تبیان

هود ، قیامت، واقعه، نبأ و انفطار
قرائت مجلسی سوره های هود آیات 36 تا 49 و قیامت آیات 1 تا 13 و واقعه آیات 10 تا 70 و نبأ آیات 31 تا آخر و انفطار توسط عبدالباسط (1:00:14)
|
5.51 MB
|
6918
|
2
|
-8
+19
|
00':00''

شمس، ضحی، انشراح، تین، حمد و بقره
تبیان

شمس، ضحی، انشراح، تین، حمد و بقره
قرائت مجلسی استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد پیرامون سوره های شمس، ضحی، انشراح، تین، حمد و بقره آیات 1 الی 5 (26:37)
|
9.29 MB
|
10989
|
7
|
-7
+25
|
00':00''

حشر و نبأ و انفطار
تبیان

حشر و نبأ و انفطار
قرائت مجلسی سوره های حشر آیات 19 تا آخر و نبأ آیات 31 تا آخر و انفطار آیات 1 تا 8 توسط عبدالباسط (23:06)
|
8.06 MB
|
6906
|
0
|
-3
+12
|
00':00''

ق
تبیان

ق
قرائت مجلسی سوره ق آیات 31 تا آخر با نوای عبدالباسط محمد عبدالصمد (9:47)
|
3.42 MB
|
4182
|
0
|
0
+7
|
00':00''

شوری و ق و طارق
تبیان

شوری و ق و طارق
قرائت مجلسی سوره شوری آیات 49 تا آخر و ق آیات 1 تا 35 و طارق آیات 1 تا 10 با صدای عبدالباسط (37:01)
|
3.39 MB
|
3258
|
1
|
-3
+2
|
00':00''

فرقان و بلد و نصر
تبیان

فرقان و بلد و نصر
قرائت مجلسی عبدالباسط محمد عبدالصمد، سوره فرقان آیات 58 تا آخر و سوره های بلد و نصر (26:04)
|
9.09 MB
|
5103
|
2
|
-2
+7
|
00':00''

نحل
تبیان

نحل
قرائت مجلسی سوره مباركه نحل آیات 30 تا 41 با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد (13:18)
|
4.64 MB
|
4229
|
0
|
-2
+3
|
00':00''

یوسف
تبیان

یوسف
قرائت مجلسی استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد پیرامون سوره یوسف آیات 1 تا 27 (41:41)
|
3.81 MB
|
6016
|
2
|
-2
+20
|
00':00''

حمد و بقره
تبیان

حمد و بقره
قرائت مجلسی استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره حمد و سوره بقره آیات 1 تا 5 (8:59)
|
3.15 MB
|
6161
|
3
|
-2
+12
|
00':00''

واقعه و شمس
تبیان

واقعه و شمس
تلاوت مجلسی سوره هاي واقعه آيات 75 به بعد و سوره شمس با نواي عبد الباسط (27:42)
|
3.17 MB
|
3740
|
4
|
-6
+22
|
00':00''

نازعات
تبیان

نازعات
تلاوت مجلسی سوره نازعات، آيات 27 به بعد با صداي دلنشين عبد الباسط (23:10)
|
944 KB
|
1356
|
3
|
-2
+3
|
00':00''

مدثر و قیامه
تبیان

مدثر و قیامه
تلاوت مجلسی سوره هاي مباركه مدثر و قیامه توسط عبد الباسط (32:24)
|
3.71 MB
|
2482
|
1
|
-6
+16
|
00':00''

مائده و تكوير
تبیان

مائده و تكوير
تلاوت مجلسی سوره هاي مائده آيات 109 به بعد و سوره تكوير توسط عبد الباسط (36:51)
|
4.22 MB
|
1301
|
1
|
-1
+4
|
00':00''

حجر، قیامه، نصر و تکویر
تبیان

حجر، قیامه، نصر و تکویر
تلاوت مجلسی سوره هاي حجر، قیامه، نصر و تکویر با نواي عبد الباسط محمد عبد الصمد (33:27)
|
3.83 MB
|
1464
|
3
|
-2
+8
|
00':00''

حجر
تبیان

حجر
قرائت مجلسی سوره حجر آيات 85 به بعد توسط عبد الباسط (33:27)
|
3.83 MB
|
1257
|
1
|
-2
+3
|
00':00''

سوره «حشر»
تبیان

سوره «حشر»
تلاوت مجلسی سوره حشر؛ آيات 22 تا 24 با نوای «عبدالباسط محمد عبدالصمد»(3:54)
|
919 KB
|
3069
|
9
|
-7
+23
|
03':54''

حشر و تكوير و فجر
تبیان

حشر و تكوير و فجر
تلاوت مجلسی سوره هاي حشر و تكوير و فجر با صداي عبد الباسط (28:03)
|
6.42 MB
|
1730
|
2
|
-1
+2
|
00':00''

قدر و الرحمن
تبیان

قدر و الرحمن
تلاوت مجلسی سوره هاي قدر و الرحمن آيات 1 تا 27 با نواي عبد الباسط (23:10)
|
5.3 MB
|
1778
|
1
|
0
+1
|
00':00''

قصص و حاقه
تبیان

قصص و حاقه
قرائت مجلسی سوره هاي قصص آيات 5 تا 28 و حاقه آيات 1 تا 24 توسط عبد الباسط (44:28)
|
5.14 MB
|
885
|
0
|
-1
+1
|
00':00''
تغذیه و سلامت