نوروز جشن نوزایی آفرینش

لطفا منتظر باشید ...

پنهان کردن پلیر

آلبــــوم

تک فایــــل

ویدئوهــــا

کتاب گویای «نوروز جشن نوزایی آفرینش»؛ بخش هفتم «جشن سیزده فروردین»؛ نویسنده: «علی بلوکباشی»؛ گوینده،: «ساسان فاتحی، معصومه روحبخش»؛ تهیه کننده اینترنتی: «نيلوفر شاهسوار»؛ «سیزده نوروز، مرز جدایی و فاصل میان دوره یا مرحله ی گذار و دوره و مرحله ی پیوستگی و همبستگی است. آئین های مربوط به روز سیزده فروردین یا « سیزده به در»، از جمله بیرون رفتن دسته جمعی از خانه ها و پیوستن به جمع مردم دیگر، پناه گرفتن در دامن طبیعت، در آب افکندن سبزه های رویانده و رهایی از هر قید و بند اجتماعی و پرداختن به نوشکامی و بازی و شادی، برتابنده ی آشوب اجتماعی و از هم گسستگی و نوید دهنده ی فرا آمدن دوره ی نظم و قانون و سرآغاز یک زندگی جمعی بسامان دوباره در سال نو است.»؛ منبع: ایران صدا

41':07''

35

0

/Play/225643/جشن-سیزده-فروردین

کتاب گویای «نوروز جشن نوزایی آفرینش»؛ بخش ششم «آداب ایام نوروز»؛ نویسنده: «علی بلوکباشی»؛ گوینده،: «ساسان فاتحی، معصومه روحبخش»؛ تهیه کننده اینترنتی: «نيلوفر شاهسوار»؛ «در این دوره ی دوازده روزه، مردم بازی ها و نمایش های ویژه ای بر پا می کنند که تا روز سیزده فروردین ادامه می یابد و به دوره ی انتقال در مناسک آئینی نوروز ارتباط دارند. این بازی ها و نمایش ها دوره ی فروپاشی زمان و از میان رفتن سستی و فرسودگی طبیعت، دوره ی بازآفرینی و پیدایی قدرت و نوشدگی نیروی طبیعت را نشان می دهند و ...»؛ منبع: ایران صدا

25':56''

345

1

0

/Play/225641/آداب-ایام-نوروز

کتاب گویای «نوروز جشن نوزایی آفرینش»؛ بخش پنجم «آیین ها و آداب تحویل سال»؛ نویسنده: «علی بلوکباشی»؛ گوینده،: «ساسان فاتحی، معصومه روحبخش»؛ تهیه کننده اینترنتی: «نيلوفر شاهسوار»؛ «گستردن «خوان نوروزی» در نوروز و در آغاز دوره ی « جدا گزینی»، نماد و مظهر این دوره از مناسک گذر است. خوان نوروزی تمام اعضای خانواده را از دور و نزدیک به خانه فرا می خواند و بر سر خوان می نشاند. به عقیده ی ایرانیان زردشتی، امشاسپندان ( هفت فرشته ی مقرب اهورامزدا) نیز که در فروردگان از جهان مینوی به زمین فرود می آیند، بر سر خوان نوروزی و در کنار دیگران حضور خواهند یافت.»؛ منبع: ایران صدا

13':32''

320

1

0

/Play/225639/آیین-ها-و-آداب-تحویل-سال

کتاب گویای «نوروز جشن نوزایی آفرینش»؛ بخش چهارم «آیین های پیشواز نوروز»؛ نویسنده: «علی بلوکباشی»؛ گوینده،: «ساسان فاتحی، معصومه روحبخش»؛ تهیه کننده اینترنتی: «نيلوفر شاهسوار»؛ «آداب پیشواز نوروز رفتن مانند غبار روبی و پاکسازی خانه و محیط زیست( خانه تکانی)، شکستن و دور افکندن کوزه های سفالین کهنه ی آبخوری، نوکردن اسباب و اشیای کهنه و فرسوده و نا کارآمد، سفید کردن ظروف مسین دود گرفته، سفید و نقاشی کردن دیوارهای خانه، تطهیر و پاکیزه کردن سر و تن و جامه و کنار گذاشتن جامه های کهنه و ژنده و پوشیدن جامه های نو و پاکیزه و ...»؛ منبع: ایران صدا

48':04''

305

1

0

/Play/225638/آیین-های-پیشواز-نوروز

کتاب گویای «نوروز جشن نوزایی آفرینش»؛ بخش سوم «پیک های نوروزی»؛ نویسنده: «علی بلوکباشی»؛ گوینده،: «ساسان فاتحی، معصومه روحبخش»؛ تهیه کننده اینترنتی: «نيلوفر شاهسوار»؛ «آمدن نوروز و نوشدگی سال، و تجدید حیات رستنی ها و رویش دوباره ی گیاهان و نباتات را مردم با راه انداختن پیک های نوروزی و کاشتن و رویاندن دانه های گیاهی و آتش زدن بوته و خار و شاخه های خشک و مرده ی درختان در شب سوری اعلام می کنند.»؛ منبع: ایران صدا

12':44''

300

0

/Play/225637/پیک-های-نوروزی

کتاب گویای «نوروز جشن نوزایی آفرینش»؛ بخش دوم «خاستگاه و پیشینه ی تاریخی نوروز»؛ نویسنده: «علی بلوکباشی»؛ گوینده،: «ساسان فاتحی، معصومه روحبخش»؛ تهیه کننده اینترنتی: «نيلوفر شاهسوار»؛ «این جشن از کهن ترین جشن های ایرانی است که پژوهشگران بنیاد آن را هند و ایرانی ندانسته اند، بلکه با قید احتمال آن را به اقوام بومی نجد ایران پیش از مهاجرت و آریاییان، منسوب می دانند. همچنین دو جشن مهرگان و نوروز از طریق سومریان به بین النهرین راه یافته و...»؛ منبع: ایران صدا

48':40''

195

0

/Play/225636/خاستگاه-و-پیشینه-ی-تاریخی-نوروز

هنرمندان