قرآن کریم

لطفا منتظر باشید ...

پنهان کردن پلیر

آلبــــوم

تک فایــــل

ویدئوهــــا

تعداد نتایج : 13067

استاد محمدتقی مروت، تنها قاری ایرانی است که سال­ها با استاد عبدالباسط و شیخ مصطفی اسماعیل، همنشین بوده است. این استاد پیشکسوت از سال­های اقامت در مصر و خوشه چینی از محضر اسطوره های فن تلاوت در این کشور، خاطره ای بازگو کرده ­اند که می شنوید

01':29''

449

3

0

/Play/203796/خاطره-استاد-مروت-از-برخورد-عبدالباسط-با-بزرگترین-رقیبش

پاسخ «حجت الاسلام والمسلمین رضا محمدی» به این پرسش که «از منظر قرآن کریم و دین مبین اسلام، دانا کیست و نادان به چه کسی گفته می شود؟»منبع: رادیو معارف

05':42''

157

1

0

/Play/183163/دانا-کیست؟

تفسیر «آیه 138» سوره مبارکه «بقره» از «جزء اول» قرآن کریم، با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد پویا» در برنامه «یک پیمانه از آسمان»(تفسیر یک آیه از هر جزء قرآن)؛ رادیو سراسری قرآن

05':51''

307

5

0

/Play/181582/یک-آیه-از-جزء-اول

تفسیر «آیه 183» سوره مبارکه «بقره» از «جزء دوم» قرآن کریم، با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد پویا» در برنامه «یک پیمانه از آسمان»(تفسیر یک آیه از هر جزء قرآن)؛ رادیو سراسری قرآن

05':35''

151

2

0

/Play/181579/یک-آیه-از-جزء-دوم

تفسیر «آیه 31» سوره مبارکه «آل عمران» از «جزء سوم» قرآن کریم، با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد پویا» در برنامه «یک پیمانه از آسمان»(تفسیر یک آیه از هر جزء قرآن)؛ رادیو سراسری قرآن

05':43''

139

3

0

/Play/181578/یک-آیه-از-جزء-سوم

تفسیر «آیه 1» سوره مبارکه «نساء» از «جزء چهارم» قرآن کریم، با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد پویا» در برنامه «یک پیمانه از آسمان»(تفسیر یک آیه از هر جزء قرآن)؛ رادیو سراسری قرآن

07':47''

131

0

/Play/181577/یک-آیه-از-جزء-چهارم

تفسیر «آیه 86» سوره مبارکه «نساء» از «جزء پنجم» قرآن کریم، با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد پویا» در برنامه «یک پیمانه از آسمان»(تفسیر یک آیه از هر جزء قرآن)؛ رادیو سراسری قرآن

07':29''

104

0

/Play/181576/یک-آیه-از-جزء-پنجم

تفسیر «آیه 1» سوره مبارکه «مائده» از «جزء ششم» قرآن کریم، با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد پویا» در برنامه «یک پیمانه از آسمان»(تفسیر یک آیه از هر جزء قرآن)؛ رادیو سراسری قرآن

06':28''

160

1

0

/Play/181575/یک-آیه-از-جزء-ششم

تفسیر «آیه 82» سوره مبارکه «انعام» از «جزء هفتم» قرآن کریم، با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد پویا» در برنامه «یک پیمانه از آسمان»(تفسیر یک آیه از هر جزء قرآن)؛ رادیو سراسری قرآن

05':45''

117

0

/Play/181574/یک-آیه-از-جزء-هفتم

تفسیر «آیه 31» سوره مبارکه «اعراف» از «جزء هشتم» قرآن کریم، با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد پویا» در برنامه «یک پیمانه از آسمان»(تفسیر یک آیه از هر جزء قرآن)؛ رادیو سراسری قرآن

06':37''

131

1

0

/Play/181573/یک-آیه-از-جزء-هشتم

تفسیر «آیه 96» سوره مبارکه «اعراف» از «جزء نهم» قرآن کریم، با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد پویا» در برنامه «یک پیمانه از آسمان»(تفسیر یک آیه از هر جزء قرآن)؛ رادیو سراسری قرآن

05':37''

118

1

0

/Play/181572/یک-آیه-از-جزء-نهم

تفسیر «آیه 46» سوره مبارکه «انفال» از «جزء دهم» قرآن کریم، با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد پویا» در برنامه «یک پیمانه از آسمان»(تفسیر یک آیه از هر جزء قرآن)؛ رادیو سراسری قرآن

06':39''

130

1

0

/Play/181571/یک-آیه-از-جزء-دهم

تفسیر «آیه 104» سوره مبارکه «توبه» از «جزء یازدهم» قرآن کریم، با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد پویا» در برنامه «یک پیمانه از آسمان»(تفسیر یک آیه از هر جزء قرآن)؛ رادیو سراسری قرآن

06':36''

112

0

/Play/181568/یک-آیه-از-جزء-یازدهم

تفسیر «آیه 114» سوره مبارکه «هود» از «جزء دوازدهم» قرآن کریم، با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد پویا» در برنامه «یک پیمانه از آسمان»(تفسیر یک آیه از هر جزء قرآن)؛ رادیو سراسری قرآن

04':37''

96

0

/Play/181567/یک-آیه-از-جزء-دوازدهم

تفسیر «آیه 7» سوره مبارکه «ابراهیم» از «جزء سیزدهم» قرآن کریم، با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد پویا» در برنامه «یک پیمانه از آسمان»(تفسیر یک آیه از هر جزء قرآن)؛ رادیو سراسری قرآن

05':41''

120

0

/Play/181566/یک-آیه-از-جزء-سیزدهم

تفسیر «آیه 97» سوره مبارکه «نحل» از «جزء چهاردهم» قرآن کریم، با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد پویا» در برنامه «یک پیمانه از آسمان»(تفسیر یک آیه از هر جزء قرآن)؛ رادیو سراسری قرآن

06':17''

137

0

/Play/181565/یک-آیه-از-جزء-چهاردهم

تفسیر «آیه 23 و 24» سوره مبارکه «اسراء» از «جزء پانزدهم» قرآن کریم، با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد پویا» در برنامه «یک پیمانه از آسمان»(تفسیر یک آیه از هر جزء قرآن)؛ رادیو سراسری قرآن

07':02''

95

0

/Play/181564/یک-آیه-از-جزء-پانزدهم

تفسیر «آیه 96» سوره مبارکه «مریم» از «جزء شانزدهم» قرآن کریم، با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد پویا» در برنامه «یک پیمانه از آسمان»(تفسیر یک آیه از هر جزء قرآن)؛ رادیو سراسری قرآن

05':52''

103

0

/Play/181562/یک-آیه-از-جزء-شانزدهم

تفسیر «آیات 87 و 88» سوره مبارکه «انبیاء» از «جزء هفدهم» قرآن کریم، با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد پویا» در برنامه «یک پیمانه از آسمان»(تفسیر یک آیه از هر جزء قرآن)؛ رادیو سراسری قرآن

06':02''

75

0

/Play/181559/یک-آیه-از-جزء-هفدهم

تفسیر «آیه 30» سوره مبارکه «نور» از «جزء هجدهم» قرآن کریم، با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد پویا» در برنامه «یک پیمانه از آسمان»(تفسیر یک آیه از هر جزء قرآن)؛ رادیو سراسری قرآن

05':45''

133

0

/Play/181558/یک-آیه-از-جزء-هجدهم

تفسیر «آیه 63» سوره مبارکه «فرقان» از «جزء نوزدهم» قرآن کریم، با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد پویا» در برنامه «یک پیمانه از آسمان»(تفسیر یک آیه از هر جزء قرآن)؛ رادیو سراسری قرآن

05':05''

112

-1

0

/Play/181557/یک-آیه-از-جزء-نوزدهم

تفسیر «آیه 62» سوره مبارکه «نمل» از «جزء بیستم» قرآن کریم، با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد پویا» در برنامه «یک پیمانه از آسمان»(تفسیر یک آیه از هر جزء قرآن)؛ رادیو سراسری قرآن

06':22''

97

0

/Play/181556/یک-آیه-از-جزء-بیستم

تفسیر «از آیه 13 به بعد» سوره مبارکه «لقمان» از «جزء بیست و یکم» قرآن کریم، با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد پویا» در برنامه «یک پیمانه از آسمان»(تفسیر یک آیه از هر جزء قرآن)؛ رادیو سراسری قرآن

05':44''

67

-1

0

/Play/181555/یک-آیه-از-جزء-بیست-و-یکم

تفسیر «آیه 70» سوره مبارکه «احزاب» از «جزء بیست و دوم» قرآن کریم، با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد پویا» در برنامه «یک پیمانه از آسمان»(تفسیر یک آیه از هر جزء قرآن)؛ رادیو سراسری قرآن

05':48''

114

0

/Play/181554/یک-آیه-از-جزء-بیست-و-دوم

تفسیر «آیات 17 و 18» سوره مبارکه «زمر» از «جزء بیست و سوم» قرآن کریم، با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد پویا» در برنامه «یک پیمانه از آسمان»(تفسیر یک آیه از هر جزء قرآن)؛ رادیو سراسری قرآن

05':31''

103

0

/Play/181553/یک-آیه-از-جزء-بیست-و-سوم

تفسیر «آیه 30» سوره مبارکه «فصلت» از «جزء بیست و چهارم» قرآن کریم، با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد پویا» در برنامه «یک پیمانه از آسمان»(تفسیر یک آیه از هر جزء قرآن)؛ رادیو سراسری قرآن

05':04''

89

1

0

/Play/181551/یک-آیه-از-جزء-بیست-و-چهارم

تفسیر «آیه 23» سوره مبارکه «شوری» از «جزء بیست و پنجم» قرآن کریم، با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد پویا» در برنامه «یک پیمانه از آسمان»(تفسیر یک آیه از هر جزء قرآن)؛ رادیو سراسری قرآن

05':16''

103

0

/Play/181550/یک-آیه-از-جزء-بیست-و-پنجم

تفسیر «آیات 16 تا 18» سوره مبارکه «ق» از «جزء بیست و ششم» قرآن کریم، با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد پویا» در برنامه «یک پیمانه از آسمان»(تفسیر یک آیه از هر جزء قرآن)؛ رادیو سراسری قرآن

04':50''

105

0

/Play/181549/یک-آیه-از-جزء-بیست-و-ششم

تفسیر «آیات 39 و 40» سوره مبارکه «نجم» از «جزء بیست و هفتم» قرآن کریم، با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد پویا» در برنامه «یک پیمانه از آسمان»(تفسیر یک آیه از هر جزء قرآن)؛ رادیو سراسری قرآن

05':27''

100

0

/Play/181548/یک-آیه-از-جزء-بیست-و-هفتم

تفسیر «آیات2 و 3» سوره مبارکه «طلاق» از «جزء بیست و هشتم» قرآن کریم، با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد پویا» در برنامه «یک پیمانه از آسمان»(تفسیر یک آیه از هر جزء قرآن)؛ رادیو سراسری قرآن

04':11''

122

0

/Play/181547/یک-آیه-از-جزء-بیست-و-هشتم

تفسیر «آیات 22 تا 24» سوره مبارکه «معارج» از «جزء بیست و نهم» قرآن کریم، با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد پویا» در برنامه «یک پیمانه از آسمان»(تفسیر یک آیه از هر جزء قرآن)؛ رادیو سراسری قرآن

04':39''

117

1

0

/Play/181546/یک-آیه-از-جزء-بیست-و-نهم

تفسیر «آیات 9 و 10» سوره مبارکه «شمس» از «جزء سی ام» قرآن کریم، با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد پویا» در برنامه «یک پیمانه از آسمان»(تفسیر یک آیه از هر جزء قرآن)؛ رادیو سراسری قرآن

04':51''

127

1

0

/Play/181544/یک-آیه-از-جزء-سی-ام

مرور مهمترین نکات سوره های «جزء اول» قرآن کریم با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم»؛ سوره های حمد و بقره؛ ماه مبارک رمضان، آستانه مقدسه حضرت معصومه(سلام الله علیها)

15':03''

178

2

0

/Play/179096/مفاهیم-جزء-1-قرآن-کریم

مرور مهمترین نکات سوره های «جزء دوم» قرآن کریم با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم»؛ سوره بقره؛ ماه مبارک رمضان، آستانه مقدسه حضرت معصومه(سلام الله علیها)

14':43''

86

0

/Play/179095/مفاهیم-جزء-2-قرآن-کریم

مرور مهمترین نکات سوره های «جزء سوم» قرآن کریم با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم»؛ سوره بقره و آل عمران؛ ماه مبارک رمضان، آستانه مقدسه حضرت معصومه(سلام الله علیها)

14':18''

95

0

/Play/179092/مفاهیم-جزء-3-قرآن-کریم

مرور مهمترین نکات سوره های «جزء چهارم» قرآن کریم با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم»؛ سوره آل عمران و نساء، ماه مبارک رمضان، آستانه مقدسه حضرت معصومه(سلام الله علیها)

14':03''

97

0

/Play/179091/مفاهیم-جزء-4-قرآن-کریم

مرور مهمترین نکات سوره های «جزء پنجم» قرآن کریم با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم»؛ سوره نساء، ماه مبارک رمضان، آستانه مقدسه حضرت معصومه(سلام الله علیها)

07':26''

133

0

/Play/179090/مفاهیم-جزء-5-قرآن-کریم

مرور مهمترین نکات سوره های «جزء ششم» قرآن کریم با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم»؛ سوره نساء و مائده، ماه مبارک رمضان، آستانه مقدسه حضرت معصومه(سلام الله علیها)

16':14''

94

0

/Play/179089/مفاهیم-جزء-6-قرآن-کریم

مرور مهمترین نکات سوره های «جزء هفتم» قرآن کریم با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم»؛ سوره مائده و انعام، ماه مبارک رمضان، آستانه مقدسه حضرت معصومه(سلام الله علیها)

14':56''

81

0

/Play/179088/مفاهیم-جزء-7-قرآن-کریم

مرور مهمترین نکات سوره های «جزء هشتم» قرآن کریم با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم»؛ سوره انعام و سوره اعراف؛ ماه مبارک رمضان، آستانه مقدسه حضرت معصومه(سلام الله علیها)

15':23''

106

0

/Play/179087/مفاهیم-جزء-8-قرآن-کریم

مرور مهمترین نکات سوره های «جزء نهم» قرآن کریم با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم»؛ سوره اعراف و سوره انفال، ماه مبارک رمضان، آستانه مقدسه حضرت معصومه(سلام الله علیها)

13':46''

100

1

0

/Play/179086/مفاهیم-جزء-9-قرآن-کریم

مرور مهمترین نکات سوره های «جزء یازدهم» قرآن کریم با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم»؛ سوره توبه و یونس؛ ماه مبارک رمضان، آستانه مقدسه حضرت معصومه(سلام الله علیها)

14':34''

89

0

/Play/179084/مفاهیم-جزء-11-قرآن-کریم

مرور مهمترین نکات سوره های «جزء دوازدهم» قرآن کریم با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم»؛ سوره هود و یوسف، ماه مبارک رمضان، آستانه مقدسه حضرت معصومه(سلام الله علیها)

15':30''

73

0

/Play/179083/مفاهیم-جزء-12-قرآن-کریم

مرور مهمترین نکات سوره های «جزء سیزدهم» قرآن کریم با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم»؛ سوره یوسف، رعد و ابراهیم؛ ماه مبارک رمضان، آستانه مقدسه حضرت معصومه(سلام الله علیها)

14':07''

86

0

/Play/179080/مفاهیم-جزء-13-قرآن-کریم

مرور مهمترین نکات سوره های «جزء چهاردهم» قرآن کریم با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم»؛ سوره حجر و نحل، ماه مبارک رمضان، آستانه مقدسه حضرت معصومه(سلام الله علیها)

14':59''

69

0

/Play/179079/مفاهیم-جزء-14-قرآن-کریم

مرور مهمترین نکات سوره های «جزء پانزدهم» قرآن کریم با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم»؛ سوره اسراء و کهف، ماه مبارک رمضان، آستانه مقدسه حضرت معصومه(سلام الله علیها)

15':14''

70

0

/Play/179078/مفاهیم-جزء-15-قرآن-کریم

مرور مهمترین نکات سوره های «جزء شانزدهم» قرآن کریم با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم»؛ سوره کهف، مریم و طه؛ ماه مبارک رمضان، آستانه مقدسه حضرت معصومه(سلام الله علیها)

15':38''

72

1

0

/Play/179077/مفاهیم-جزء-16-قرآن-کریم

مرور مهمترین نکات سوره های «جزء هفدهم» قرآن کریم با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم»؛ سوره انبیاء و حج؛ ماه مبارک رمضان، آستانه مقدسه حضرت معصومه(سلام الله علیها)

13':54''

73

0

/Play/179076/مفاهیم-جزء-17-قرآن-کریم

مرور مهمترین نکات سوره های «جزء هجدهم» قرآن کریم با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم»؛ سوره مومنون، نور و فرقان؛ ماه مبارک رمضان، آستانه مقدسه حضرت معصومه(سلام الله علیها)

14':01''

106

0

/Play/179075/مفاهیم-جزء-18-قرآن-کریم

مرور مهمترین نکات سوره های «جزء نوزدهم» قرآن کریم با بیان «حجت الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم»؛ سوره فرقان، شعراء و نمل؛ ماه مبارک رمضان، آستانه مقدسه حضرت معصومه(سلام الله علیها)

14':15''

94

0

/Play/179074/مفاهیم-جزء-19-قرآن-کریم

هنرمندان