قرآن کریم

لطفا منتظر باشید ...

پنهان کردن پلیر

آلبــــوم

تک فایــــل

ویدئوهــــا

تعداد نتایج : 13276

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره فاتحه»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

00':58''

1084

-1

0

/Play/226592/ترجمه-سوره-فاتحه

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش اول ترجمه «سوره بقره»؛ از آیه «1» تا آیه «69»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

30':15''

1343

5

0

/Play/226591/بخش-اول-ترجمه-سوره-بقره

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش دوم ترجمه «سوره بقره»؛ از آیه «70» تا آیه «177»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

31':20''

777

1

0

/Play/226589/بخش-دوم-ترجمه-سوره-بقره

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش سوم ترجمه «سوره بقره»؛ از آیه «125» تا آیه «177»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

30':01''

1148

1

0

/Play/226576/بخش-سوم-ترجمه-سوره-بقره

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش چهارم ترجمه «سوره بقره»؛ از آیه «178» تا آیه «221»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

29':28''

871

0

/Play/226572/بخش-چهارم-ترجمه-سوره-بقره

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش پنجم ترجمه «سوره بقره»؛ از آیه «222» تا انتهای سوره؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

47':40''

1111

1

0

/Play/226568/بخش-پنجم-ترجمه-سوره-بقره

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش اول ترجمه «سوره آل عمران»؛ از آیه «1» تا آیه «74»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

31':35''

1382

-1

0

/Play/226539/بخش-اول-ترجمه-سوره-آل-عمران

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش دوم ترجمه «سوره آل عمران»؛ از آیه «75» تا آیه «140»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

31':19''

1134

3

0

/Play/226536/بخش-دوم-ترجمه-سوره-آل-عمران

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش سوم ترجمه «سوره آل عمران»؛ از آیه «141» تا انتهای سوره؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

32':36''

1021

1

0

/Play/226529/بخش-سوم-ترجمه-سوره-آل-عمران

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش اول ترجمه «سوره نساء»؛ از آیه «1» تا آیه «49»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

33':49''

708

0

/Play/226528/بخش-اول-ترجمه-سوره-نساء

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش دوم ترجمه «سوره نساء»؛ از آیه «50» تا آیه «111»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

34':01''

1252

1

0

/Play/226527/بخش-دوم-ترجمه-سوره-نساء

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش سوم ترجمه «سوره نساء»؛ از آیه «112» تا انتهای سوره؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

33':07''

601

0

/Play/226525/بخش-سوم-ترجمه-سوره-نساء

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش اول ترجمه «سوره مائده»؛ از آیه «1» تا آیه «55»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

37':08''

1326

1

0

/Play/226524/بخش-اول-ترجمه-سوره-مائده

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش دوم ترجمه «سوره مائده»؛ از آیه «56» تا انتهای سوره؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

39':12''

996

0

/Play/226523/بخش-دوم-ترجمه-سوره-مائده

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش اول ترجمه «سوره انعام»؛ از آیه «1» تا آیه «70»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

35':28''

1067

4

0

/Play/226518/بخش-اول-ترجمه-سوره-انعام

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش دوم ترجمه «سوره انعام»؛ از آیه «71» تا آیه «115»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

25':37''

1210

2

0

/Play/226517/بخش-دوم-ترجمه-سوره-انعام

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش سوم ترجمه «سوره انعام»؛ از آیه «116» تا انتهای سوره؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

31':30''

1235

0

/Play/226516/بخش-سوم-ترجمه-سوره-انعام

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش اول ترجمه «سوره اعراف»؛ از آیه «1» تا آیه «79»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

34':43''

1365

3

0

/Play/226513/بخش-اول-ترجمه-سوره-اعراف

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش دوم ترجمه «سوره اعراف»؛ از آیه «80» تا آیه «148»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

28':43''

873

0

/Play/226511/بخش-دوم-ترجمه-سوره-اعراف

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش سوم ترجمه «سوره اعراف»؛ از آیه «149» تا انتهای سوره؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

29':21''

576

0

/Play/226509/بخش-سوم-ترجمه-سوره-اعراف

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره انفال»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

33':03''

1257

0

/Play/226045/ترجمه-سوره-انفال

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش اول ترجمه «سوره توبه»؛ از آیه «1» تا آیه «43»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

24':38''

1105

0

/Play/226022/بخش-اول-ترجمه-سوره-توبه

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش دوم ترجمه «سوره توبه»؛ از آیه «44» تا آیه «91»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

25':47''

1066

0

/Play/226019/بخش-دوم-ترجمه-سوره-توبه

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش سوم ترجمه «سوره توبه»؛ از آیه «91» تا انتهای سوره؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

23':37''

1094

0

/Play/226016/بخش-سوم-ترجمه-سوره-توبه

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره یونس»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

49':37''

1152

2

0

/Play/225974/ترجمه-سوره-یونس

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش اول ترجمه «سوره هود»؛ از آیه «1» تا آیه «54»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

24':54''

1197

2

0

/Play/225971/بخش-اول-ترجمه-سوره-هود

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش دوم ترجمه «سوره هود»؛ از آیه «55» تا انتهای سوره؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

27':47''

1140

1

0

/Play/225970/بخش-دوم-ترجمه-سوره-هود

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش اول ترجمه «سوره یوسف»؛ از آیه «1» تا آیه «62»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

28':47''

1290

1

0

/Play/225967/بخش-اول-ترجمه-سوره-یوسف

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش دوم ترجمه «سوره یوسف»؛ از آیه «63» تا انتهای سوره؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

23':57''

1186

0

/Play/225963/بخش-دوم-ترجمه-سوره-یوسف

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره رعد»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

23':16''

1240

0

/Play/225958/ترجمه-سوره-رعد

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره ابراهیم»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

21':48''

1028

0

/Play/225954/ترجمه-سوره-ابراهیم

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره حجر»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

19':13''

786

0

/Play/225952/ترجمه-سوره-حجر

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره نحل»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

46':11''

1008

0

/Play/225948/ترجمه-سوره-نحل

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره اسراء»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

40':02''

1056

0

/Play/225946/ترجمه-سوره-اسراء

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره کهف»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

40':49''

1409

0

/Play/225941/ترجمه-سوره-کهف

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره مریم»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

24':58''

2612

0

/Play/225922/ترجمه-سوره-مریم

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره طه»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

34':30''

984

3

0

/Play/225921/ترجمه-سوره-طه

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره انبیا»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

33':12''

909

2

0

/Play/225912/ترجمه-سوره-انبیا

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره حج»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

31':55''

879

0

/Play/225910/ترجمه-سوره-حج

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره مومنون»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

26':49''

968

2

0

/Play/225823/ترجمه-سوره-مومنون

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره نور»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

31':36''

889

0

/Play/225813/ترجمه-سوره-نور

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره فرقان»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

23':36''

1192

0

/Play/225810/ترجمه-سوره-فرقان

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره شعرا»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

35':30''

953

2

0

/Play/225809/ترجمه-سوره-شعرا

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره نمل»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

28':42''

1014

1

0

/Play/225807/ترجمه-سوره-نمل

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره قصص»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

34':12''

927

1

0

/Play/225806/ترجمه-سوره-قصص

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره عنکبوت»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

23':29''

1027

2

0

/Play/225786/ترجمه-سوره-عنکبوت

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره روم»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

18':37''

3788

1

0

/Play/225783/ترجمه-سوره-روم

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره لقمان»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

12':24''

884

1

0

/Play/225782/ترجمه-سوره-لقمان

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره سجده»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

09':26''

788

0

/Play/225780/ترجمه-سوره-سجده

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره احزاب»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

32':45''

951

2

0

/Play/225778/ترجمه-سوره-احزاب

هنرمندان