خاطرات خورشید

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
داستانهایی از زندگانی پیامبر اکرم(ص)(مجموعه خاطرات خورشید) «داستان کودکی که پیامبر(ص) به یاران خود فرمود: مثل این کودک خدا را دوست بدارید» (3:07)
03':07''
5723
-1
1
داستانهایی از زندگانی پیامبر اکرم(ص)(مجموعه خاطرات خورشید) «روزی پیامبر اکرم(ص) در بیابان به یاران خود فرمود که هیزم جمع کنند تا درس حکیمانه ای به آنها بیاموزد» (2:56)
02':56''
4111
1
0
داستانهایی از زندگانی پیامبر اکرم(ص)(مجموعه خاطرات خورشید) «داستان مردی که ثروت او را مغرور کرده بود» (4:05)
04':05''
4037
1
0
داستانهایی از زندگانی پیامبر اکرم(ص)(مجموعه خاطرات خورشید)«داستان مردی که می خواست اموال خود را بین فقیران تقسیم کند» (4:06)
04':06''
4376
0
داستانهایی از زندگانی پیامبر اکرم(ص)(مجموعه خاطرات خورشید) «داستان مرد یهودی که با صدقه مرگ خود را به تاخیر انداخت» (3:50)
03':50''
3683
1
0
داستانهایی از زندگانی پیامبر اکرم(ص)(مجموعه خاطرات خورشید) «داستان مرد یهودی که هر بار که رسول خدا (ص) از کوچه آنها می گذشت خاکستر بر روی حضرت می ریخت» (3:47)
03':47''
6906
2
0
داستانهایی از زندگانی پیامبر اکرم(ص)(مجموعه خاطرات خورشید) «داستان مردی که حضرت رسول(ص) رمز خوشبختی را به او گفت» (4:09)
04':09''
3883
0
داستانهایی از زندگانی پیامبر اکرم(ص)(مجموعه خاطرات خورشید) «داستان مردی از اهل مدینه که به برکت پیامبر(ص) با غذای خود، همه مردم مهاجر را غذا می دهد» (3:54)
03':54''
3770
0
0
داستانهایی از زندگانی پیامبر اکرم(ص)(مجموعه خاطرات خورشید) «داستان مردی که از پیامبر (ص) نصیحتی خواست و پیامبر به او فرمود هیچ گاه عصبانی نشو» (4:38)
04':38''
4596
0
0
داستان کودکانه از مجموعه خاطرات خورشید «داستان کودکی که پیامبر(ص) به یاران خود فرمود: مثل این کودک خدا را دوست بدارید» (3:07)
03':07''
951
-1
0
داستان کودکانه از مجموعه خاطرات خورشید «روزی پیامبر اکرم(ص) در بیابان به یاران خود فرمود که هیزم جمع کنند تا درس حکیمانه ای به آنها بیاموزد» (2:56)
02':56''
408
0
داستان کودکانه از مجموعه خاطرات خورشید«داستان مردی که ثروت او را مغرور کرده بود» (4:05)
04':05''
601
0
داستان کودکانه از مجموعه خاطرات خورشید«مردی که می خواست اموال خود را بین فقیران تقسیم کند» (4:06)
04':06''
2774
2
0
داستان کودکانه از مجموعه خاطرات خورشید«داستان مرد یهودی که با صدقه مرگش به تاخیر افتاد» (3:50)
03':50''
2030
1
0
داستان کودکانه از مجموعه خاطرات خورشید«داستان مرد یهودی که هربار که رسول خدا (ص) از کوچه آنها می گذشت خاکستر برروی حضرت می ریخت» (3:47)
03':47''
1879
0
داستان کودکانه از مجموعه خاطرات خورشید«داستان مردی که حضرت رسول(ص) رمز خوشبختی را به او می گوید» (4:09)
04':09''
2642
0
داستان کودکانه از مجموعه خاطرات خورشید«داستان اهمیت احترام به والدین از منظر پیامبر گرامی اسلام (ص)» (3:22)
03':22''
8448
4
0
داستان کودکانه از مجموعه خاطرات خورشید«داستان مردی از اهل مدینه که به برکت پیامبر(ص) با غذای خود کل مردم مهاجر را غذا می دهد» (3:54)
03':54''
3645
1
0
داستان کودکانه از مجموعه خاطرات خورشید«داستان مردی که از پیامبر (ص) نصیحتی خواست و پیامبر به او فرمود هیچ گاه عصبانی نشو» (4:38)
04':38''
2659
2
0

هنرمندان