ترکمن

لطفا منتظر باشید ...

پنهان کردن پلیر

آلبــــوم

تک فایــــل

ویدئوهــــا

آلبوم: ترکمن، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: ترکمن

00':00''

766

6

1

/Play/59999/ترکمن

آلبوم: ترکمن، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: آواز شوشتری

00':00''

615

0

/Play/59998/آواز-شوشتری

آلبوم: ترکمن، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: کرشمه

00':00''

517

1

0

/Play/59997/کرشمه

آلبوم: ترکمن، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: فرود

00':00''

330

0

/Play/59996/فرود

آلبوم: ترکمن، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: اسمار اسمار

00':00''

469

0

/Play/59995/اسمار-اسمار

آلبوم: ترکمن، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: بیات کرد

00':00''

448

0

/Play/59994/بیات-کرد

آلبوم: ترکمن، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: چهار مضراب

00':00''

388

0

/Play/59993/چهار-مضراب

آلبوم: ترکمن، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: عشاق

00':00''

410

0

/Play/59992/عشاق

آلبوم: ترکمن، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: روح افزا

00':00''

397

0

/Play/59991/روح-افزا

آلبوم: ترکمن، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: نغمه

00':00''

357

0

/Play/59989/نغمه

آلبوم: ترکمن، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: زنگوله

00':00''

294

0

/Play/59988/زنگوله

آلبوم: ترکمن، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: چهار مضراب

00':00''

324

0

/Play/59987/چهار-مضراب

آلبوم: ترکمن، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: زنگ شتر

00':00''

1725

4

0

/Play/59986/زنگ-شتر

آلبوم: ترکمن، کاری از حسین علیزاده ، نام موسیقی: درآمد

00':00''

292

0

/Play/59985/درآمد

هنرمندان