گنجینه صوتی تبیان

لطفا منتظر باشید ...

پنهان کردن پلیر

آلبــــوم

تک فایــــل

ویدئوهــــا

تعداد نتایج : 88149

رینگتون باانرژی و بیکلام «زندگی»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':22''

5

0

/Play/258369/زندگی

رینگتون باانرژی و بیکلام «وصل»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':25''

6

0

/Play/258368/وصل

رینگتون نرم و بیکلام «ترنم»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':23''

6

0

/Play/258367/ترنم

رینگتون باانرژی و بیکلام «تپش»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':15''

6

0

/Play/258366/تپش

رینگتون احساسی و باکلام «سکوت»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':36''

6

0

/Play/258365/سکوت

رینگتون نرم و بیکلام «ساحل آرام»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':40''

0

0

/Play/258364/ساحل-آرام

رینگتون پرانرژی و بیکلام «افق روشن»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':26''

0

0

/Play/258363/افق-روشن

رینگتون پرانرژی و بیکلام «افق»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':17''

1

0

/Play/258362/افق

رینگتون احساسی و نرم باکلام «نمیشه»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':25''

1

0

/Play/258361/نمیشه

رینگتون نرم و بیکلام «نجوا»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':22''

1

0

/Play/258359/نجوا

رینگتون گوشنواز و باکلام «مثل اوون»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':18''

0

0

/Play/258357/مثل-اوون

رینگتون احساسی و باکلام «خیره»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':34''

1

0

/Play/258356/خیره

رینگتون نرم و باکلام «جنون»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':17''

1

0

/Play/258355/جنون

رینگتون پرانرژی و باکلام «حس»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':19''

1

0

/Play/258354/حس

رینگتون احساسی و باکلام «هوای من»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':20''

0

0

/Play/258353/هوای-من

رینگتون نرم و بیکلام «قاب عکس»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':28''

0

0

/Play/258352/قاب-عکس

رینگتون نرم و باکلام «دوباره»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':42''

0

0

/Play/258351/دوباره

رینگتون باانرژی و باکلام «دلشوره»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':27''

1

0

/Play/258350/دلشوره

رینگتون باانرژی و باکلام «دلخوشم»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':15''

0

0

/Play/258348/دلخوشم

رینگتون احساسی و باکلام «بگو بگو»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':24''

0

0

/Play/258347/بگو-بگو

رینگتون پرانرژی و بیکلام «به شوق تو»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':21''

0

0

/Play/258346/به-شوق-تو

رینگتون احساسی باکلام «عادت ندارم»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':36''

0

0

/Play/258345/عادت-ندارم

رینگتون پرانرژی و احساسی باکلام «تنهاترینم»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':33''

0

0

/Play/258344/تنهاترینم

رینگتون نرم و بیکلام «شمارش»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':14''

1

0

/Play/258343/شمارش

رینگتون با انرژی و بیکلام «شوق دیدار»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':23''

0

0

/Play/258342/شوق-دیدار

رینگتون احساسی و باکلام «شب تنهایی»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':18''

0

0

/Play/258341/شب-تنهایی

رینگتون باانرژی و بیکلام «امید»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':17''

1

0

/Play/258340/امید

رینگتون باانرژی و بیکلام «نفس»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':29''

1

0

/Play/258339/نفس

رینگتون احساسی و باکلام «مثل زمستون»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':34''

0

0

/Play/258338/مثل-زمستون

رینگتون احساسی و باکلام «منو تنها نذار»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':38''

0

0

/Play/258337/منو-تنها-نذار

رینگتون ملایم و باکلام «مجنون پریشون»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':20''

0

0

/Play/258336/مجنون-پریشون

رینگتون با انرژی بیکلام «لحظه ها»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':15''

0

0

/Play/258335/لحظه-ها

رینگتون با انرژی و احساسی باکلام «خواب دیدم»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':33''

0

0

/Play/258334/خواب-دیدم

رینگتون نرم و احساسی باکلام «حس جدید»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':18''

0

0

/Play/258333/حس-جدید

رینگتون نرم و بیکلام «غربت»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':18''

1

0

/Play/258332/غربت

رینگتون پرانرژی و باکلام «غریبی»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':23''

1

0

/Play/258331/غریبی

رینگتون احساسی و باکلام «قلبم مریضه»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':30''

0

0

/Play/258330/قلبم-مریضه

رینگتون احساسی و باکلام «گاهی»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':27''

1

0

/Play/258329/گاهی

رینگتون احساسی و باکلام «اسمش عشقه»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':34''

0

0

/Play/258328/اسمش-عشقه

رینگتون پرانرژی و بیکلام «دهل»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':15''

1

0

/Play/258327/دهل

رینگتون پرانرژی و احساسی باکلام «چشمات»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':31''

1

0

/Play/258326/چشمات

رینگتون نرم و احساسی باکلام «اشکم جاریه»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':31''

0

0

/Play/258325/اشکم-جاریه

رینگتون پرانرژی و احساسی باکلام «عاشق ترین»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':23''

0

0

/Play/258324/عاشق-ترین

رینگتون لطیف و احساسی بیکلام «آرامش»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':30''

1

0

/Play/258323/آرامش

موعظه ای شنیدنی از حجت الاسلام «سید حسین مومنی»؛ «جوانی کنار کعبه خدا را با آه و سوز صدا می کرد، شخصی دست روی شانه اش می گذارد و میگوید مشکلت چیست؟ خدا به دلم انداخته تا مشکلت را حل کنم. بعد از بیان مشکلات جوان، آن شخص (حضرت علی(ع)) قول می دهد چهار هزار درهم به او بدهد»

06':53''

377

1

0

/Play/257975/منطق-اهل-بیت،-ایثار-است

داستانی زیبا از حجت الاسلام «سید حسین مومنی»؛ «وقتی خانم گوهرشاد مسجد را می ساخت یکی از کارگر ها عاشقش می شود تا حد بیماری می افتد. وقتی گوهرشاد جریان رافهمید به کارگر گفت حاضرم با تو ازدواج کنم ولی شرطش این است که قبلش چهل شب در این مسجد نماز شب بخوانی»

01':43''

819

0

/Play/257973/عشق-گوهرشاد

موعظه ای شنیدنی از حجت الاسلام «سید حسین مومنی»؛ «رسول خدا(ص) فرمودند قبل از هر کاری تفکر کنید. رییس قبیله وقتی بیاد این جمله رسول خدا(ص) افتاد با این جمله جلوی یک دعوا و خونریزی قبیله ای را گرفت»

01':33''

611

1

0

/Play/257854/ارزش-تفکر

داستانی شنیدنی از حجت الاسلام «علیرضا پناهیان»؛ «روزی دست پسرم را گرفته بودم و به مجلسی که پدر ما که عالم بزرگواری بود رفتیم. پیرمردهای مجلس تا ما رادیدند به پدرمان تیکه انداختند که الان دوره این طلبه های جوان است و اینها خوب صحبت می کنند. این نفسم تا خواست خوشش بیایدنگاهم به پسرم افتاد و تذکری شد که دوره ما هم روزی تمام خواهد شد»

01':10''

477

0

/Play/257852/نشد-زیاد-کیف-کنیم

داستانی شنیدنی از حجت الاسلام «علیرضا پناهیان»؛ «جوان بسیجی که در جبهه شیمیایی شده بود، دانشجوی رشته هنر شد و ما را به عنوان استاد راهنما و مشاور برای پایان نامه اش که رشته عکاسی بود انتخاب کرد ولی من گفتم بالاتر از 18 نمیدهم. ولی کارت باید آنقدر قوی باشد که همه کافران به من اعتراض کنند که نمره او 20 است شما اشتباه نمره دادی.»

03':28''

432

0

/Play/257850/دانشجوی-بسیجی-و-نمونه-عکاسی

حکایتی زیبا از حجت الاسلام «علیرضا پناهیان»؛ «رسول خدا(ص) به امام علی و حضرت زهرا و حسنین(ع) فرمودند بعضی شیعیان ما هستند در قیامت مشکل خواهند داشت. بیایید برای شیعیانمان دعا کنیم. همه آنها گفتند نیمی از ثواب اعمالمان را به شیعیانمان می دهیم.»

03':01''

179

0

/Play/257849/پشتوانه-شفاعت-برای-شیعیان

هنرمندان